Bouwstenen

Dit zijn de interventies die we inzetten.
Onze ‘toolkit’ die we continue blijven vullen. Bouwstenen zetten we op, onder of naast elkaar. Ze versterken elkaar en vullen elkaar aan. Hiermee bouwen we onze trajecten kort- of langer lopend.
Leer een Meedenkdiner voor ouders organiseren

Van Informeren naar Samenwerken met ouders
Ouderbetrokkenheid XL
Meedenk diner

Ouders en school willen vaak hetzelfde; nl het beste voor het kind. Ieder kijkt en werkt vanuit verschillende verantwoordelijkheden. De ouder is de opvoeder en deze kent het kind het best. De leraar is de professional op gebied van schoolse zaken. De school is erop uit een optimale leeromgeving te bieden middels goede leerkrachten, eigentijdse leermiddelen en het faciliteren vanontwikkelmogelijkheden op sociaal, cognitief en emotioneel gebied.

Ouder en school zijn partners in opgroeien en deels in opvoeden. Een goede samenwerking tussen beiden, komt de ontwikkeling van het kind ten goede. Het kind zal het beter doen op school. Lang niet altijd gaat deze samenwerking vanzelf. Neem bijvoorbeeld de luizenmoeder en de hilarische taferelen tussen Juf Ank en ouders. Wij denken dat deze tijd vraagt om nieuwe manieren van samenwerken.

Samenwerken XL.
Op een volwassen manier zoeken hoe je samen het beste kan zorgen voor goed onderwijs.
Eén van die manieren is het Meedenkdiner. Waarbij je ouders tijdens een diner aan tafel laat mee praten over issues die spelen. Op een laagdrempelige en waarderende manier gaan ouders en schoolteam met elkaar in gesprek. Ze leren elkaar zo beter kennen en werken samen aan verbeteringen, oplossingen en dus kwaliteit.

Zo’n jaarlijks Mee denkdiner komt de kwaliteit ten goede en versterkt de samenwerking. Wij leren het jou zelf te doen!

 

leer hoe Je met een Raad van Leerlingen werkt

Kind centraal is wat we vaak horen en lezen. Maar nog veel teveel blijkt in de praktijk van scholen dat er meer óver kinderen gepraat wordt en dat nog teveel vóór kinderen gedacht wordt, dan dat we ze echt centraal zetten en betrekken.

Wat nu als we kinderen échte inspraak geven in het onderwijs.
Wij geloven in samenwerken met jonge denkers.
Leerlingen betrekken en vragen naar hun mening, ervaring en inzichten, bevordert participatie en ontwikkeling op school. De school wordt zo een prachtige oefenomgeving.
En werkt concreet aan democratisch burgerschap.
Welbevinden van kind én leerkracht verbeteren en daarmee ook de kwaliteit van de school.

Je krijgt dan eigentijdse, ondernemende en samenwerkende  communities binnen de school. Daar heeft ieder kind een aandeel in en recht op.

Artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag is onze inspiratiebron en legitimatie. 

De raad van leerlingen vormt in de school een klankbord. Voor andere leerlingen, het team en directie.
Leg bij een raad van leerlingen een echt vraagstuk neer en laat ze meedenken en adviseren. En laat je verrassen over de betrokkenheid en de creativiteit.
Samen de school. 

De start kan zijn  een Pop-up leerlingenraad. We helpen je een raad van leerlingen op te zetten en in te richten. Wij begeleiden de leerlingen en jij loopt gelijk mee.
Daarbij krijg je pop-up boek ; een toolkit die behulpzaam kan zijn. Werk je echt samen met jonge denkers en zien we dat terug in jouw school, dan krijg je van ons een keurmerk voor een jaar en maken we dat zichtbaar in de schoolomgeving door een advertentie in de plaatselijke krant. 

De Jonge Reporters; mediatraining

De 'Jonge Reporters' richt zich op bovenbouwleerlingen. Kinderen worden opgeleid tot onderzoekers en mediamakers. Leerlingen wordt gevraagd welk  vraagstuk zij willen onderzoeken of willen  oplossen.

De 'Jonge Reporters' halen  informatie, meningen, emoties en dilemma’s op in de wereld om hen heen.  Wat ze ophalen, geven ze terug: aan hun medeleerlingen, aan hun leerkrachten, aan ouders, aan de directeur maar ook aan beleidsmakers.
Daar onderscheiden we ons van andere media-projecten. Onze insteek is dat de opdrachtgever – of dat nu een school is of het schoolbestuur – bevindingen van kinderen ophaalt en het gedrag of beleid van de organisatie daarop aanpast. 

Wij leren je aldoende hoe dat zelf te doen.

Leren in cocreatie met hulp van een Imagineer

Imagineering is een samentrekking van de Engelse woorden 'imagination' (verbeelding) en 'engineering (techniek). Het is een vorm van belevingscommunicatie waarbij onze imagineer helpt de band tussen organisatie en doelgroep te versterken. De boodschap wordt krachtig verbeeld en andere zintuigen dan allen het rationele worden aangesproken. 

Het vakgebied van onze imagineers beslaan verschillende onderdelen die vaak in combinatie met elkaar worden toegepast:
 
business
: het creëren van economische waarde door het effectief overdragen van een communicatieve boodschap.

innovatie
: zoeken naar een nieuw concept dat realiseerbaar is binnen de randvoorwaarden van techniek, budget, boodschap en doelgroep.

creativiteit
: onbegaande paden bewandelen om de doelgroep te benaderen met nieuwe zienswijzen.

trendwatching
: op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen bij de opdrachtgever, bij de doelgroep en in de technische faciliteiten.

zingeving
: het kweken van loyaliteit bij de doelgroep door hen iets te laten beleven dat niet alleen in het belang is van de organisatie maar ook betrokkene een goed gevoel geeft omdat de activiteit zinvol is voor henzelf en anderen.

Beelden zeggen zoveel meer dan woorden en spreken tot de verbeelding. We leveren producten op die het samenwerken en leren ondersteunen. Ga gerust met ons in gesprek. samen gaan we op zoek naar wat jouw proces het beste ondersteunt.

leer zelf een Sprint/ Designathon of Hackathon te doen

Designthinking om te komen tot nieuwe oplossingen Dagdeel / 12 uur / 24 uur Vooral veel gebruikt in het bedrijfsleven maar steeds meer gewoon ook in het onderwijs. Een hackathon is een bijeenkomst van een heterogene groep mensen om samen te werken aan een thema. Het doel is, dat meestal in 24 uur tijd, een innovatieve en creatieve oplossing wordt bedacht omtrent het thema of om een probleem van een bedrijf(tak) op te lossen. 
Wij leren je dit zelf te organiseren. Pak de regie.

Leer in School&Wijk leerwerkcommunities opzetten

Samenwerkende scholen in een buurt. De scholen binnen de zogenaamde pedagogische alliantie gaan een duurzame samenwerking  aan en zetten in op profilering en versterking van de pedagogische aanpak vanuit de school richting de buurt en de gemeenschap. Onderwijsteams, leerlingen, ouders en andere natuurlijke partners van de scholen worden betrokken bij deze ontwikkeling. De pedagogische aanpak binnen de scholen wordt verbreed naar de ‘wijk’. We bouwen samen aan realisatie van activiteiten in en rondom de scholen. Ouders, kinderopvang, naschoolse- en welzijnsorganisaties, maar ook buurtbewoners, vrijwilligers en andere bij kinderen betrokken partijen in de buurt zijn hierin de samenwerkings partners bij uitstek. het gaat niet vanzelf, op dit vlak valt er samen veel te leren. Dat leerproces geven we in co-creatie vorm in leerwerkplaatsen.

Leer met ons ondernemend samen te werken!

Met onze bus komen we naar je toe. We zetten verse koffie of thee en serveren exclusieve aandacht en een luisterend oor. Door met iedereen individuele gesprekken te voeren komen we al snel achter de potentie van het team en de thema's die er spelen. We verzamelen alle alle ingredienten die nodig zijn voor een leer-werkplaats.

Onze imagineer maakt van de ingredienten daar een prachtige visual van die de basis vormt om samen het vervolg proces te ontwerpen in een leerwerkplaats. Van schoolleiders vraagt dit durven loslaten om leerkrachten de ruimte te geven hun eigen ontwikkelproces vorm te geven. Samenwerken dus. Wij helpen de leerwerkplaatsen in te richten om met elkaar de regie te pakken op eigen ontwikkelpunten. Autonomie, verbondenheid en samen leren staat voorop.

Leer van ons reportage maken! Duik in de wereld van filmen

Verhalen op het witte doek.
Leer jouw verhaal kracht bijzetten in een korte reportage.

Nu samenwerken aan de maatschappij van morgen.  Onder de bouwsteen 'de verbeelders'  leren we je  korte reportages te maken verbonden aan een thema. De reportage vertelt een klein, voelbaar menselijk verhaal. Je gebruikt de reportages om de gekozen thema's kracht bij te zetten. 
In onze werkwijze nodigen we jou  uit om als maker  je eigen verhaal te vertellen of dat van iemand uit je omgeving of team. Je hebt geen professionele apparatuur nodig, een smartphone of tablet is al genoeg. Ook is ervaring niet nodig. Wel een dosis lef, plezier en liefde, dat is veel belangrijker. De reportages monteren we en vertonen we op het witte doek. Dan begint de magie...

Inzetbaar voor jong en oud.  
Verbeelding brengt je overaral!

Leer kijken met een nieuwe blik

Samenwerking met Maastricht University

Meer doen van dat wat er al goed gaat. Daar met nieuwe ogen naar kijken. De methodiek waarmee we dat doen heet exnovatie en is ontwikkeld door de Universiteit van Maastricht.

Wanneer je met Exnovatie in je school aan de slag gaat, betekent dit dat je je bewust wordt van de vaardigheden en kennis die je in alledaagse situaties toepast zonder dat je dit in de gaten hebt.

Deze kennis en kunde is cruciaal, maar tegelijk zo “gewoon” dat ze niet meer opvallen. Met het gebruik van videocamera of smartphone, kun je deze alledaagse rijkdom zichtbaar maken. Hierdoor creëer je letterlijk afstand, dit maakt dat andere dingen gaan opvallen.’ Je kijkt met een professionele “insiders-blik” naar alledaagse beelden van de werkomgeving. We gaan daarbij in eerste instantie uit van de dingen die gewoon goed gaan.

En juist daar zit hem de kracht. Wij leren  teams te werken vanuit vertrouwen. Wij spreken dan ook graag over innolution, Een revolutie vanbinnenuit! Want dat brengt deze werkwijze teweeg!

 

SAMENWERKENDE PARTIJEN

We werken graag met mensen, die beweging willen brengen. Samen kun je meer, weet je meer en is het veel leuker.